Paziņojums par paredzētās darbības “Smilts-grants un smilts ieguve atradnes “Praviņas” iecirknī “Rudeņi” Tukuma novada Degoles pagastā nekustamajā īpašumā “Rudeņi”” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālās versijas papildinājumu iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai

Paredzēto darbību plānots īstenot atradnes „Praviņas” iecirknī “Rudeņi” Tukuma novada Degoles pagasta nekustamajā īpašumā „Rudeņi” (kadastra Nr. 9046 003 0101).

Paredzētās darbības ietvaros plānots veikt smilts, smilts-grants ieguvi virs un zem pazemes ūdens līmeņa, to mākslīgi nepazeminot, aptuveni 12,4 ha platībā. Plānotais derīgā materiāla izstrādes apjoms – līdz 60 000 m3/gadā.

Ierosinātājs: SCHWENK Latvija (iepriekšējais nosaukums CEMEX SIA), reģistrācijas numurs 40003386821, Lielirbes 17A-28, Rīga, LV-1046.

Informācija par IVN procedūru: Ziņojums izstrādāts saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 2018.gada 22.augustā izsniegto ietekmes uz vidi novērtējuma programmu Nr.5-03/5 ietekmes uz vidi novērtējumam smilts-grants un smilts ieguvei atradnes “Praviņas” iecirknī “Rudeņi” Tukuma novada Degoles pagastā nekustamajam īpašumam “Rudeņi”. Tā sabiedriskā apspriešana notika no 2019.gada 9.aprīļa līdz 9.maijam. Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika 2019.gada 24.aprīlī plkst. 17:30. Precizēts ziņojums pēc sabiedriskās apspriešanas iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā 2019.gada 7.jūnijā. Vides pārraudzības valsts biroja komentāri saņemti 2019.gada 24.jūlijā.

Ziņojumu sagatavoja: SIA „Enviroprojekts”, Mazā Nometņu iela 31, LV 1002.

Papildinājumi IVN ziņojuma aktuālajā redakcijā (2019.gada septembris) iesniegti Vides pārraudzības valsts birojā 2019.gada 3.septembrī.

Ar aktuālo ziņojuma versiju var iepazīties Degoles pagasta pakalpojumu centrā, “Griezes”, Degoles pagastā, Tukuma novadā, LV-3140 un tīmekļa vietnē: www.enviro.lv/rudeni