PAZIŅOJUMS par autoceļa A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers-Saulkalne) pārbūves par ātrgaitas autoceļu ietekmes uz vidi novērtējuma iesniegšanu

2023. gada 7. decembrī ir iesniegta Vides pārraudzības valsts birojā Valsts galvenā autoceļa A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers-Saulkalne) iespējamās pārbūves risinājumu aktualizācijas ātrgaitas ceļa būvniecībai ietekmes uz vidi novērtējuma aktuālā redakcija.

Ar Vides pārraudzības valsts biroja 2020. gada 10. novembra lēmumu Nr.5-02/16 ir piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra autoceļa A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers-Saulkalne) pārbūvei par ātrgaitas autoceļu.

Paredzētās darbības ierosinātāja ir VSIA “Latvijas Valsts ceļi” (LVC), reģ.Nr.40003344207, adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050; elektroniskā pasta adrese: lvceli@lvceli.lv.

Paredzētās darbības vieta: Ropažu un Salaspils novads.

Plānots esošo divjoslu Rīgas apvedceļu (autoceļš A4) pārbūvēt par ātrgaitas autoceļu ar divām brauktuvēm (4 braukšanas joslas). Tiek izskatītas divas pārbūves alternatīvas, kuras atšķiras detaļās, jo pārbūvējamā ceļa pamattrase nemainās. Autoceļam plānoti jauni divlīmeņu ceļu mezgli ar:

  • Upesciema un Skolas ielu (1.alternatīvā),
  • a/c P2,
  • a/c P4,
  • a/c P5.

Pārējos esošos pieslēgumus autoceļam A4 plānots likvidēt. Vietējā satiksme tiks organizēta pa zemākas kategorijas autoceļiem, pieslēdzot tos paredzētajos divlīmeņu ceļu mezglos. Plānotais atļautais maksimālais braukšanas ātrums: 130 km/h. Piedāvātas divas infrastruktūras tīkla alternatīvas, saglabājot esošo pamattrasi, tikai paplašinot to. Secināts un pamatots, ka abas alternatīvas ir īstenojamas, ja tajās iekļauj nepieciešamos pasākumus, kas novērš nepieļaujamu ietekmi uz vidi.

Ar pilnu ietekmes uz vidi novērtējumu var iepazīties šeit, kā arī divu skarto novadu mājas lapās.