PAZIŅOJUMS par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma dolomīta atradnei „Rīteri” iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā

2021. gada 2. septembrī Vides pārraudzības valsts birojā ir iesniegts ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojums paredzētai darbībai “Derīgo izrakteņu ieguve 19,02 ha platībā dolomīta atradnes „Rīteri” iecirkņa „Koknese” 1. un 2. laukumā”.

Ar Vidzemes reģionālās vides pārvaldes 2021. gada 1. jūlija lēmumu Nr.VI21SI0069 tai ir piemērots ietekmes uz vidi novērtējums.

Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA „Kokneses dolomīts”, reģ.Nr.52403046361, Skolas iela 3b-13, Kārsava, Kārsavas novads, LV-5717, tālr. 29277744, e-pasts: valdis@felsbergs.lv.

Paredzētās darbības vieta: īpašuma „Grotāni 1” (kad.Nr.32600110098) zemes vienība 32600110098 un īpašuma „Grotāni” (kad.Nr.32600110013) zemes vienība 32600110090 un zemes vienības 32600110013 daļa 326001100138003, Kokneses pagasts, Aizkraukles novads.

Paredzētās darbības veids: dolomīta ieguve atklātā karjerā ar gruntsūdens līmeņa pazemināšanu; slāņkopu irdinās ar pazemes spridzināšanu urbumos.

Ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādātājs: SIA „Enviroprojekts”, reģ.nr. 40003683283, Mazā Nometņu iela 31, Rīga, LV-1002, Rīga.

Ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu var iepazīties šeit (kā arī Aizkraukles novada mājas lapā www.aizkraukle.lv).

SIA “Kokneses dolomīts”

kontakttālrunis 29277744