Sabiedrības līdzdalība dabas aizsardzības plāna dabas liegumam “Diļļu pļavas” izstrādes ietvaros

  1. gada 3. decembrī, plkst. 11:00, Alsungas novada domē notika informatīva sanāksme par dabas lieguma „Diļļu pļavas” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu.

Dabas lieguma „Diļļu pļavas” teritorija atrodas Baltijas ledus ezera senkrasta pakājē, kur dabisku procesu un cilvēka saimnieciskās darbības dēļ izveidojies Kurzemei raksturīgs zālāju tips, kas daudzviet Latvijā meliorācijas dēļ izzudis. Dabas liegumā sastopami dabiskie zālāji ar zilgano molīniju un stāvo vilkakūlu, kā arī kaļķaini zāļu purvi, un kadiķu audzes zālājos un virsājos. Lieguma teritorijā konstatētas dažādas orhideju un retu bezmugurkaulnieku sugas, kā arī septiņi īpaši aizsargājamu Eiropas Savienības nozīmes biotopu veidi, no kuriem lielāko platību aizņem Kurzemei raksturīgs biotops – Mitri zālāji periodiski izžūstošās augsnēs, liegums ir nozīmīgs arī biotopa Kadiķu audzes zālājos un virsājos saglabāšanai.

Plānu Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā izstrādā SIA „Enviroprojekts”, adrese: Mazā Nometņu iela 31, Rīga, LV-1002, www.enviro.lv. Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par turpmāko dabas lieguma attīstības vīziju aicinām adresēt plāna izstrādes vadītājai Līgai Blankai: liga@enviro.lv