PAZIŅOJUMS par aktualizētā Nacionālā enerģētikas un klimata plāna 2021.-2030. gadam Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu

ES ir iesniegusi ANO atjaunotu nacionāli noteikto devumu, nosakot paaugstinātu mērķi – 55% SEG emisiju samazinājums 2030. gadā pret 1990. gadu  (iepriekš mērķis bija 40%). Līdz ar to tiek atjaunināti arī ES dalībvalstu nacionālie mērķi, lai virzītos uz 2030. gada mērķi un klimatneitralitāti 2050. gadā. Arī Latvija ir atbalstījusi jaunos mērķus, tāpēc tiek aktualizēts Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030. gadam.

Atbilstoši likumam “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” un Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumiem Nr.157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums,” minētajam plānam kā nacionāla līmeņa plānošanas dokumentam tiek veikts stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums (SIVN), kura Vides pārskata projekts tiek nodots sabiedriskajai apspriešanai līdz 2024. gada 25. jūlijam: pieejams līdz ar pašu Plānu Klimata un enerģētikas ministrijas interneta vietnē šeit,

Plāna izstrādātājs: Latvijas Klimata un enerģētikas ministrija (KEM), adrese: Latgales iela 165, Rīga, LV-1019, tālrunis: 63007300, e-pasts: pasts@kem.gov.lv.

Vides pārskata izstrādātājs: SIA „Enviroprojekts”, adrese Mazā Nometņu iela 31, Rīga, LV-1002, tālrunis: 29277744, e-pasts: info@enviro.lv.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2024. gada 11. jūlijā plkst. 10.00 hibrīdformā:

– var ierasties  klātienē Klimata un enerģētikas ministrijā 2. stāva sanāksmju zālē,

– var pieslēgties attālināti:

https://eu01web.zoom.us/j/61668975303?pwd=2bDUAX7JhNzWZIBXYYxMGM5KjwYLpM.1

Sabiedriskās apspriešanas protokols tiks publicēts pie citiem materiāliem norādītajās interneta vietnēs.

Paziņojums par personas datu apstrādi atrodams šeit.

Rakstiski priekšlikumi par SIVN Vides pārskatu apspriešanas periodā ir sūtāmi pa pastu vai iesniedzami KEM apsardzes birojā Rīgā, Latgales ielā 165, vai elektroniski uz norādītajām e-pasta adresēm, vai iesniedzami Vides pārraudzības valsts birojam, adrese: Rūpniecības iela 23, LV-1045 Rīga, e-pasts: pasts@vpvb.gov.lv.