Realizētie projekti

Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija Sarkandaugavas teritorijā” projektēšanas un attīrīšanas darbi SIA „OVI Rīga” teritorijā
Būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde “Sauriešu Jaunā karjera teritorijas sakārtošanu un multifunkcionālās atpūtas zonas ierīkošanu Stopiņu novadā”
Sanācijas un vides eksperta pakalpojums projekta „Vēsturiski piesārņotas vietas „Liepājas Karaostas kanāls”sanācijas darbu būvuzraudzība un vadība” ietvaros
Jurididiskie pakalpojumi individuālā projekta “Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija Sarkandaugavas teritorijā”ietvaros
Juridiskie pakalpojumi, lai nodrošinātu sanācijas atbilstību vides normatīvo aktu prasībām
Izpētes veikšana, ietverot vides kvalitātes normatīvu robežlielumu datu aktualizāciju slēgtās izgāztuves „Getliņi” pieguļošajā teritorijā un cilvēku veselības un vides apdraudējuma aprēķinu, kā arī radītā vides piesārņojuma finansiālās kompensācijas sistēmas izstrāde Stopiņu novada iedzīvotājiem
Dobeles apvedceļa būvniecības jaunā trasē ietekmes uz vidi novērtējums
  Veloceliņa „Vecāķi – Lilaste” ietekmes uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) – dabas parku „Piejūra”, novērtējums
   

Autoceļa A10 Rīga – Ventspils posma no km 45,1 līdz km 91,8 (P130 Līgas – Kandava – Veģi) rekonstrukcija” ietekmes uz vidi novērtējums

  Saldus apvedceļa būvniecības jaunā trasē ietekmes uz vidi novērtējums
   Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma izstrāde vēja elektrostaciju parka būvniecībai Rucavas novada Dunikas pagasta teritorijā
  Autoceļa A12 (E22) Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Terehova posma
Rēzekne – Ludza būvniecība jaunā trasē
Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma izstrāde
Lielās Krasta ielas, Pļaviņās, krasta nostiprinājuma Tehniski ekonomiskā pamatojuma (TEP) izstrāde