Ķemeru Nacionālais parks

Ķemeru Nacionālais parks (ĶNP) ir 36 184 ha liela Natura 2000 aizsargājamo teritoriju tīklā iekļauta teritorija, kā arī par starptautiski nozīmīgu atzīts mitrājs, kas iekļauts RAMSAR vietu sarakstā. ĶNP ir bioloģiski ļoti vērtīga teritorija nacionālā un starptautiskā līmenī. Nacionālais parks izveidots, lai saglabātu šīs teritorijas dabas, kultūrvēsturiskās un kurortoloģiskās vērtības, lai aizsargātu minerālūdeņu un ārstniecisko dūņu veidošanās procesus, kā arī veicinātu nenoplicinošu saimniecisko darbību un tādējādi saglabātu teritorijas bioloģiskās un ainaviskās vērtības.

ĶNP aptver tik plašu teritoriju, ka atbilstoši pašreizējam administratīvi teritoriālajam iedalījumam, atrodas piecās dažādās administratīvajās teritorijās (Babītes novada Salas pagasts; Engures novada Lapmežciema un Smārdes pagasts; Jelgavas novada Valgundes pagasts; Tukuma novada Džūkstes un Slampes pagasts; Jūrmalas pilsēta).

Nacionālais parks dibināts 1997. gadā un kopš 2001. gada tam izveidots to regulējošs likums “Ķemeru nacionālā parka likums”. Kopš 2011.gada 1.februāra Nacionālā parka pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība – Pierīgas reģionālā administrācija.

No 2002. līdz 2019. gadam ĶNP ticis īstenots līdzšinējais dabas aizsardzības plāns. Pēc plānā apkopotajiem datiem, Nacionālā parka dabas vērtības veido meža, purvu, ūdeņu, pļavu, u.c. biotopi, kuros konstatētas 897 vaskulāro augu sugas, 207 sūnu sugas, 586 sēņu sugas, 148 ķērpju sugas, 237 putnu sugas, 18 medījamo dzīvnieku sugas, 8 sikspārņu sugas, vismaz 4 kukaiņēdāju sugas, 7 peļveidīgo grauzēju sugas un 3100 kukaiņu sugas (23% no Latvijas zināmo kukaiņu faunas). ĶNP konstatēti aptuveni 40 Eiropas savienībā īpaši aizsargājami biotopi.

Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā Ķemeru Nacionālā parka dabas aizsardzības plānu izstrādā SIA “Enviroprojekts” (Mazā Nometņu iela 31, Rīga, LV-1002, tālrunis 25641455, www.enviro.lv).

Dabas aizsardzības plāna izstrāde tiek veikta Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” Nr. 5.4.2.1/16/I/001 jeb dabas skaitīšanas ietvaros.


Diskusija par tūrisma attīstību Ķemeru Nacionālajā parkā (2021. gada 30. martā)

Sanāksmes pārskats pieejams ŠEIT.

Tūrisma ekspertes sagatavotā prezentācija pieejama ŠEIT.

Videokonferences ieraksts:


Ķemeru Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas 1. sanāksme (2021. gada 9. februārī)

Videokonferences protokols pieejams ŠEIT

Videokonferences audio ieraksts:


Ķemeru Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanas sanāksme (2020. gada 22. oktobrī)

Videokonferences ieraksts:

Aicinām iepazīties ar plāna izstrādātāju un dažādu valsts institūciju sagatavoto materiālu par dabas aizsardzības plāna izstrādes kārtību un mērķiem, kā arī ĶNP vispārējo informāciju!

Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas aizsardzības departamenta sagatavotais informatīvais materiāls:  Lauku atbalsta dienesta sagatavotais informatīvais materiāls:
Plāna izstrādātāju SIA “Enviroprojekts” sagatavotais informatīvais materiāls: Iepazīsties ar Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālās administrācijas sagatavoto informatīvo materiālu ŠEIT.

Papildu informatīvais materiāls par Plāna izstrādi pieejams ŠEIT.


Publiski pieejamie dati par dabas aizsardzības plāna izstrādi atrodami šeit.

Pieteikties jaunumiem e-pastā iespējams šeit.


Vairāk informācijas:

Iepriekšējais dabas aizsardzības PLĀNS un tā PIELIKUMI

Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijāmhttps://www.daba.gov.lv/public/lat/iadt/par_ipasi_aizsargajamam_dabas_teritorijam/

Par dabas aizsardzības plānu izstrādi – https://www.daba.gov.lv/lv/dabas-aizsardzibas-plani ; https://www.skaitamdabu.gov.lv/public/lat/par_dabas_skaitisanu/iadt_planu_izstrade1/

Par projektu “Dabas skaitīšana” – https://www.daba.gov.lv/public/lat/projekti/aktualie_projekti/dabas_skaitisana1/ ; https://www.skaitamdabu.gov.lv/public/lat/par_dabas_skaitisanu/