Kategorija: Uncategorized

PAZIŅOJUMS par paredzētās darbības “derīgo izrakteņu (smilts-grants un smilts) ieguvei atradnē “Gramzda II” nekustamajos īpašumos “Meža Bites” un “Rieksti” Gramzdas pagastā, Dienvidkurzemes novadā” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālās redakcijas iesniegšanu.

2021. gada 21. septembrī Vides pārraudzības valsts birojā ir iesniegts ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojuma derīgo izrakteņu (smilts-grants un smilts) ieguvei atradnē “Gramzda II” nekustamajos īpašumos “Meža Bites” un “Rieksti” Gramzdas pagastā, Dienvidkurzemes novadā, aktuālā redakcija.

Papildus informācija

2022. gada 8. septembrī plkst. 17.00, Ķemeru Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas ietvaros tiks organizēta ieinteresēto pušu sanāksme, kura notiks Dabas izglītības centrā “Meža māja”  (“Meža māja”, Ķemeri, Jūrmala, LV-2012 LV-3118). Ar sagatavoto