Kategorija: Uncategorized

Dabas lieguma “Lubāna mitrājs” dabas aizsardzības plāna 2023.-2035.gadam sabiedriskā apspriešana

No 2023.gada 9.janvāra līdz 8.februārim norisinās īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, dabas lieguma “Lubāna mitrājs” dabas aizsardzības plāna 2023.-2035.gadam sabiedriskā apspriešana. Dabas lieguma “Lubāna mitrājs” dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiks 2023. gada: 30. janvārī plkst. 17.00

Ķemeru Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna izstrādes konsultatīvās grupas pēdējā sanāksme

Ķemeru Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna izstrādes KG pēdējā sanāksme notiks 2023. gada 6. janvārī Ķemeru Nacionālā parka dabas centrā, Meža mājā, Ķemeros, Jūrmalā no plkst. 10.00. Sanāksme plānota divās daļās: 1.daļa Konsultatīvās grupas pēdējā sanāksme 2.daļa Paplašinātā sanāksme, kurā

PAZIŅOJUMS par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma dolomīta atradnei „Rīteri” aktuālās redakcijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā

2022. gada 27. decembrī Vides pārraudzības valsts birojā ir iesniegta ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojuma paredzētai darbībai “Derīgo izrakteņu ieguve 19,02 ha platībā dolomīta atradnes „Rīteri” iecirkņa „Koknese” 1. un 2. laukumā” aktuālā redakcija.