Autors: enviroprojekts

PAZIŅOJUMS par paredzētās darbības “derīgo izrakteņu (smilts-grants un smilts) ieguvei atradnē “Gramzda II” nekustamajos īpašumos “Meža Bites” un “Rieksti” Gramzdas pagastā, Dienvidkurzemes novadā” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu.

2021. gada 13. jūlijā Vides pārraudzības valsts birojā ir iesniegts ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojums derīgo izrakteņu (smilts-grants un smilts) ieguvei atradnē “Gramzda II” nekustamajos īpašumos “Meža Bites” un “Rieksti” Gramzdas pagastā, Dienvidkurzemes novadā. IVN tiek