Autors: enviroprojekts

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma “Smilts-grants un smilts atradnes “Praviņas” iecirkņa “Rudeņi”” iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā

PAZIŅOJUMS   Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums “Smilts-grants un smilts atradnes “Praviņas” iecirkņa “Rudeņi”” 2019.gada 7.jūnijā iesniegts atzinuma sniegšanai Vides pārraudzības valsts birojā. Paredzētā darbība: smilts, smilts-grants ieguve virs un zem pazemes ūdens līmeņa, to

Paziņojums par paredzētās darbības “Smilts-grants un smilts ieguve atradnes “Praviņas” iecirknī “Rudeņi” Tukuma novada Degoles pagastā nekustamajā īpašumā “Rudeņi”” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

Paredzēto darbību plānots īstenot atradnes „Praviņas” iecirknī “Rudeņi” Tukuma novada Degoles pagasta nekustamajā īpašumā „Rudeņi” (kadastra Nr. 9046 003 0101). Ierosinātājs: SCHWENK Latvija (iepriekšējais nosaukums CEMEX SIA), reģistrācijas numurs 40003386821, Lielirbes 17A-28, Rīga, LV-1046. Ziņojums

Paziņojums par paredzētās darbības „Kurināmā diversifikācija esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā” sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Paredzētās darbības nosaukums: „Kurināmā diversifikācija esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā”. Paredzēto darbību plānots īstenot Rūpniecības ielā 73A, Jelgavā (kadastra Nr. 09000070385, kadastra apzīmējums 09000070333), SIA “Fortum Latvia” teritorijā. Ierosinātājs: SIA “Fortum Latvia”, reģistrācijas Nr. 40103854352.