Gads: 2023

Informācija par dabas lieguma “Lubāna mitrājs” dabas aizsardzības plāna projektu pēc sabiedriskajām apspriedēm

Dabas aizsardzības pārvalde ir sagatavojusi skaidrojošu materiālu īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, Natura 2000 teritorijas, dabas lieguma “Lubāna mitrājs” (turpmāk – dabas liegums) zemes īpašniekiem, apsaimniekotājiem  un apkārtnes iedzīvotājiem par dabas lieguma dabas aizsardzības plāna 2023.-2035.

PAZIŅOJUMS par ietekmes uz vidi novērtējuma smilts ieguvei nekustamajos īpašumos “Ūdenskrātuve “Asni”” un “Ādažu novada meži” Ādažu pagastā ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā

2023. gada 26. aprīlī Vides pārraudzības valsts birojā ir iesniegts ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojums paredzētai darbībai “Smilts ieguve nekustamajos īpašumos “Ūdenskrātuve “Asni”” un “Ādažu novada meži” Ādažu pagastā”. Paredzētās darbības vieta: Ādažu novada