Diena: 27. decembris, 2022

PAZIŅOJUMS par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma dolomīta atradnei „Rīteri” aktuālās redakcijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā

2022. gada 27. decembrī Vides pārraudzības valsts birojā ir iesniegta ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojuma paredzētai darbībai “Derīgo izrakteņu ieguve 19,02 ha platībā dolomīta atradnes „Rīteri” iecirkņa „Koknese” 1. un 2. laukumā” aktuālā redakcija.