Diena: 6. septembris, 2021

PAZIŅOJUMS par paredzētās darbības “Smilts un smilts-grants ieguves darbu turpināšana un pabeigšana atradnes “Elerne” iecirknī “Griguliņi-Kaupišķi-5”” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu.

2021. gada 3. septembrī Vides pārraudzības valsts birojā ir iesniegta “Smilts un smilts-grants ieguves darbu turpināšanas un pabeigšanas atradnes “Elerne” iecirknī “Griguliņi-Kaupišķi-5””  ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojuma aktuālā redakcija. IVN tiek veikts, pamatojoties uz Daugavpils