Diena: 21. jūnijs, 2021

PAZIŅOJUMS par Upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas un plūdu riska pārvaldības plānu 2022.-2027. gadam un to stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu

Atbilstoši Ūdens apsaimniekošanas likumam notiek visu četru Latvijas upju baseinu apgabalu (Daugavas, Gaujas, Lielupes, Ventas) apsaimniekošanas un plūdu riska pārvaldības plānu 2022.-2027. gadam izstrāde, un 2021. gada martā-aprīlī ir uzsākta to sabiedriskā apspriešana. Visi materiāli publicēti