Diena: 27. maijs, 2021

PAZIŅOJUMS par paredzētās darbības “Smilts un smilts-grants ieguves darbu turpināšana un pabeigšana atradnes “Elerne” iecirknī “Griguliņi-Kaupišķi-5”” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu.

2021. gada 27. maijā Vides pārraudzības valsts birojā ir iesniegts “Smilts un smilts-grants ieguves darbu turpināšanas un pabeigšanas atradnes “Elerne” iecirknī “Griguliņi-Kaupišķi-5””  ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojums. IVN tiek veikts, pamatojoties uz Daugavpils RVP 2020.