Diena: 5. maijs, 2021

PAZIŅOJUMS par paredzētās darbības “Smilts-grants un smilts ieguve atradnē “Renda-1989.g.” Kuldīgas novada Rendas pagastā nekustamajā īpašumā “Mežkalni”” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu.

2021. gada 5. maijā Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67321173, vpvb@vpvb.gov.lv) ir iesniegts Smilts-grants un smilts ieguve atradnē “Renda-1989.g.” Kuldīgas novada Rendas pagastā nekustamajā īpašumā “Mežkalni” (kadastra Nr. 62800020033) ietekmes uz