PAZIŅOJUMS par paredzētās darbības “Smilts-grants un smilts ieguve atradnē “Renda-1989.g.” Kuldīgas novada Rendas pagastā nekustamajā īpašumā “Mežkalni”” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu.

Pamatojoties uz VVD Kurzemes (tolaik – Liepājas) RVP 2017. gada 27. septembra lēmuma Nr. LI17SI0042 tiek veikts ietekmes uz vidi novērtējums.

Darbības ierosinātājs : SIA „Minerāli”, Reģ.Nr. 40203265554, juridiskā adrese Duntes iela 15A, Rīga, LV-1005.

Paredzētās darbības vieta: īpašums “Mežkalni” (kadastra Nr. 62800020033) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu Nr.62800020033.

Paredzētās darbības raksturojums: Smilts un smilts-grants ieguve virs un zem gruntsūdens līmeņa 8,28 ha platībā, kas ir vēsturiski jau notiekošas ieguves atradnē “Renda-1989.g.” paplašināšana. Darbībai periodisks raksturs, pēc nepieciešamības paredzēta izrakteņa pārstrāde (drupināšana, sijāšana, skalošana). Gadā plānots iegūt līdz 100 000 m³ izrakteņa.

Ar ietekmes uz vidi novērtējumu (izstrādātājs: SIA „Enviroprojekts”, Mazā Nometņu iela 31, Rīga, LV-1002) un tā kopsavilkumu var iepazīties no 2021.gada 2. marta līdz 1. aprīlim šeit  un šajā laikā sniegt rakstiskus priekšlikumus Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67321173, vpvb@vpvb.gov.lv).

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme saskaņā ar “Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā” noteikto notiks attālināti divos veidos.

  1. No 15. līdz 19. martam šeit būs pieejama prezentācija par paredzēto darbību un iespēja uzdot jautājumus un saņemt atbildes, rakstot uz e-pasta adresi valdis@felsbergs.lv.
  2. 17. martā plkst. 10:00-11:00 notiks tiešsaistes videokonference, pieejas saite un instrukcija tiks publicēta šeit, pret pieprasījumu e-pastā valdis@felsbergs.lv saiti varēs saņemt arī e-pastā.