Diena: 29. janvāris, 2021

Paziņojums par paredzētās darbības “Smilts un smilts-grants ieguves darbu turpināšanu un pabeigšanu atradnes “Elerne” iecirknī “Griguliņi – Kaupišķi-5”” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu.

Pamatojoties uz VVD Daugavpils RVP 2020. gada 28. maija lēmuma Nr.DA20SI0013 tiek veikts ietekmes uz vidi novērtējums. Darbības ierosinātājs: SIA „Inerto Materiālu serviss”, Reģ.Nr.42103025829, juridiskā adrese Dzintaru iela 19, Liepāja, LV-3401. Paredzētās darbības vieta ietvers