Mēnesis: 2021. gada janvāris

Paziņojums par paredzētās darbības “Smilts un smilts-grants ieguves darbu turpināšanu un pabeigšanu atradnes “Elerne” iecirknī “Griguliņi – Kaupišķi-5”” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu.

Pamatojoties uz VVD Daugavpils RVP 2020. gada 28. maija lēmuma Nr.DA20SI0013 tiek veikts ietekmes uz vidi novērtējums. Darbības ierosinātājs: SIA „Inerto Materiālu serviss”, Reģ.Nr.42103025829, juridiskā adrese Dzintaru iela 19, Liepāja, LV-3401. Paredzētās darbības vieta ietvers

Apstiprināts SIA “Enviroprojekts” izstrādātais dabas lieguma “Diļļu pļavas” dabas aizsardzības plāns 2020.-2032. gadam

2020. gada 11. decembrī Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrs apstiprinājis SIA “Enviroprojekts” izstrādāto dabas aizsardzības plānu īpaši aizsargājamai dabas teritorijai (ĪADT) – Natura 2000 vienotajā Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo teritoriju tīklā iekļautajam dabas liegumam