Gads: 2020

PAZIŅOJUMS

Ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojums “Kurināmā diversifikācija esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā” 2020.gada 18.decembrī iesniegts atzinuma sniegšanai Vides pārraudzības valsts birojā. Paredzētā darbība: izmaiņas esošajā Ierosinātāja darbībā, proti, jau uzstādītā sadedzināšanas iekārtā plānota no