PAZIŅOJUMS par Upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas un plūdu riska pārvaldības plānu 2022.-2027. gadam un to stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu

Atbilstoši Ūdens apsaimniekošanas likumam notiek visu četru Latvijas upju baseinu apgabalu (Daugavas, Gaujas, Lielupes, Ventas) apsaimniekošanas un plūdu riska pārvaldības plānu 2022.-2027. gadam izstrāde, un 2021. gada martā-aprīlī ir uzsākta to sabiedriskā apspriešana. Visi materiāli publicēti

PAZIŅOJUMS par paredzētās darbības “Smilts un smilts-grants ieguves darbu turpināšana un pabeigšana atradnes “Elerne” iecirknī “Griguliņi-Kaupišķi-5”” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu.

2021. gada 27. maijā Vides pārraudzības valsts birojā ir iesniegts “Smilts un smilts-grants ieguves darbu turpināšanas un pabeigšanas atradnes “Elerne” iecirknī “Griguliņi-Kaupišķi-5””  ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojums. IVN tiek veikts, pamatojoties uz Daugavpils RVP 2020.