Paziņojums par paredzētās darbības “Smilts-grants un smilts ieguve atradnes “Praviņas” iecirknī “Rudeņi” Tukuma novada Degoles pagastā nekustamajā īpašumā “Rudeņi”” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālās versijas papildinājumu iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai

Paredzēto darbību plānots īstenot atradnes „Praviņas” iecirknī “Rudeņi” Tukuma novada Degoles pagasta nekustamajā īpašumā „Rudeņi” (kadastra Nr. 9046 003 0101). Paredzētās darbības ietvaros plānots veikt smilts, smilts-grants ieguvi virs un zem pazemes ūdens līmeņa, to

Uzraudzības grupas sanāksme par Dabas aizsardzības plānu dabas liegumam “Vidzemes akmeņainā jūrmala”, Salacgrīvas novadā

27. septembrī, plkst. 10:00 Salacgrīvā, Rīgas ielā 10a, Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas biroja telpās notiks dabas aizsardzības plāna dabas liegumam “Vidzemes akmeņainā jūrmala” uzraudzības grupas sanāksme par dabas aizsardzības plāna redakciju, kas sagatavota