PAZIŅOJUMS par paredzētās darbības “Smilts-grants un smilts ieguve atradnē “Renda-1989.g.” Kuldīgas novada Rendas pagastā nekustamajā īpašumā “Mežkalni”” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu.

Pamatojoties uz VVD Kurzemes (tolaik – Liepājas) RVP 2017. gada 27. septembra lēmuma Nr. LI17SI0042 tiek veikts ietekmes uz vidi novērtējums. Darbības ierosinātājs : SIA „Minerāli”, Reģ.Nr. 40203265554, juridiskā adrese Duntes iela 15A, Rīga, LV-1005.