Apstiprināts SIA “Enviroprojekts” izstrādātais dabas lieguma “Diļļu pļavas” dabas aizsardzības plāns 2020.-2032. gadam

2020. gada 11. decembrī Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrs apstiprinājis SIA “Enviroprojekts” izstrādāto dabas aizsardzības plānu īpaši aizsargājamai dabas teritorijai (ĪADT) – Natura 2000 vienotajā Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo teritoriju tīklā iekļautajam dabas liegumam

PAZIŅOJUMS

Ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojums “Kurināmā diversifikācija esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā” 2020.gada 18.decembrī iesniegts atzinuma sniegšanai Vides pārraudzības valsts birojā. Paredzētā darbība: izmaiņas esošajā Ierosinātāja darbībā, proti, jau uzstādītā sadedzināšanas iekārtā plānota no